Strona glowna

best web directories

best free templates

Kontakt


WYSTAWY PSÓW

 


UWAGA ZMIANA ADRESU I NUMERU TELEFONU

 

BIURO ZKwP O/Będzin czynne
od 5 lutego we WT i PT od 14:00 do 19:00 i CZ od 8:30 do 13:30

Od 5 lutego zapraszamy do nowej siedziby biura na ul. Chrobrego 3. Za utrudnienia przepraszamy, są one związane z pracami związanymi z przeprowadzką do nowego lokalu.

4 lutego biuro nieczynne z powodu choroby,
5 lutego prosimy tylko w pilnych sprawach.

nowy numer telefonu telefon wystawa

______________________________

więcej informacji o wystawie, spis wystawców, plan sędziowania (uwaga zmiana sędziego) w zakładce WYSTAWY

zimowa

WIĘCEJ INFORMACJI O WYSTAWIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(klik)

______________________________

Zapraszamy na egzaminy BH, PT, IPO i testy psychiczne

więcej info

______________________________

Zapraszamy na zawody AGILITY

19.03.2016 - Miejsce hala mosir Czeladź , nazwa: Silesian Open - zawody
drużynowe, sędziowie : Petr Dostal (CZ), Stefanie
Semkat (DE), Anna Sajkowska (PL)


20.03.2016 - Miejsce hala mosir Czeladź , nazwa: Silesian Open -zawody
indywidualne, sędziowie : Petr Dostal (CZ),
Stefanie Semkat (DE)

WIĘCEJ INFORMACJI - wersja polska

INFO - wersja angielska

_____

 

Składka członkowska za rok 2016 wynosi 70 zł.

Składkę członkowską należy opłacić najpóźniej w terminie do 31 grudnia bieżącego roku, za dany rok kalendarzowy.

Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu).

Więcej informacji w regulaminie.

_____

Zapraszamy członków naszego Oddziału na spotkania sekcji (dyżury sekcji podane w zakładce "sekcje"). Zapraszamy także osoby chętne do pomocy przy organizacji styczniowej wystawy psów. Zarząd Oddziału prosi o zgłaszanie wszelkich zapytań, uwag oraz wniosków w formie pisemnej lub osobiście na zebraniach Zarządu Oddziału lub komisji hodowlanej.

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbyło się 14.03.2015. Na zebraniu zostały ogłoszone wyniki RANKINGU WYSTAWOWEGO za 2014 rok dla psów zarejestrowanych obecnie w ZKwP Będzin, zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pucharami

 

______________________________

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby które nie opłaciły
składki za rok 2014 do dnia 31 stycznia 2015 zostały skreślone z
listy członków Oddziału. Lista członków dostępna w Oddziale.
W wyjątkowych przypadkach Zarząd Oddziału może przywrócić
członkostwo osoby, która nie zapłaciła składki np. z przyczyn
losowych. Osoby takie proszone są o złożenie pisma (z podaniem
przyczyny nieopłacenia składki w regulaminowym terminie) w biurze
Oddziału, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd.

______________________________

W celu wpisania uprawnień hodowlanych do rodowodu lub przeglądu miotu, należy umówić się z kierownikiem sekcji danej grupy.

 

KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

16.09.2015
Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

ZG na wniosek GKSP znowelizował regulamin testów psychicznych dla psów bez rękawowych poprzez dodanie czterech ras dla których w Regulaminie Hodowlanym wymagane są testy psychiczne: Owczarek Południoworosyjski Jużak, Cane Corso Italiano, Duży Szwajcarski Pies Pasterski, Fila Brasileiro.

Plenum przyjęło poprawkę do Regulaminu Wystaw poprzez dopisanie w punkcie V Zasady organizacji konkurencji finałowych, pkt B Konkurencje fakultatywne pkt 6 - Najlepsza Grupa Hodowlana - grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3, a maksimum 5 psów /suk jednej rasy i tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

 

27.05.2015

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 27.05.2015 r. podjął następujące uchwały:
- przyjęto 12 miesięcy, jako dolną granicę wieku dla psów poddawanych testom psychicznym,
- ustalono datę Zjazdu Delegatów ZKwP na 27-28 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

05.03.2015

Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniami 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568. 
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                            Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP

 

18.02.2015
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o  wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA  do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

AKTUALNE KOMUNIKATY i uaktualnione regulaminy dostępne są na stronie www.zkwp.pl

______________________________

 

__________

 

Prosimy członków naszego Oddziału
o zgłaszanie psów, które nie żyją lub zostały wycofane
z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne w celu zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.

____________________

 

Biuro ZKwP O/Będzin czynne jest we wtorki i piątki od 14:00 do 19:00, w czwartki od 8:30 do 13:30. Więcej informacji w zakładkach "sekcje", "kontakt" i "opłaty".

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce - jest organizacją skupiajacą hodowców, włascicieli i miłośników psów rasowych. W bieżącym roku przypada 75-lecie ZKwP. Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Zwiazek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, jest członkiem FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone Ameryki nienależące do FCI, a posiadające własną organizację AKC - American Kennel Club i Wielka Brytania - KC (UK). FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych. Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. FCI wyróżnia dziesieć grup ras psów. Psy rasowe powinny być znakowane (tatuaż lub chip).

Można przesyłać na adres e-mail biuro@zkwp.bedzin.pl informacje o aktualnych miotach, hodowlach i reproduktorach wraz z jednym zdjęciem w celu umieszczenia ich na stronie Oddziału i na stronie www.zkwp.pl.

 

____________________________________________

 

  Lokalizacja naszego biura na mapie - TUTAJ

  ZKwP Będzin

  42-512 Będzin, ul. Rybna 1

  tel. 32 263 70 05

  ____________________________________________

   

  KOMUNIKAT ZG ZKwP
  w sprawie  zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

  CZASOPISMO "PIES" do pobrania online 

   

  Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2016 rok, w wysokości 70 zł. 

  Składki można opłacać w kasie oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału.

  __________

  Zapraszamy na:
  I Światowy Kongres Psów Ras Polskich
  I Światowa Wystawa Psów Ras Polskich
  Opole, 16-17.01.2016


  HTTP://WDS-POLISH-BREEDS.PL/

  __________________________________

   

 

________________________________________________

Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2016

 


fotka tygodnia

 2015

Zapraszamy na WYSTAWY.

2015

Zebranie Walne 14.03.2015.

2014

Zaktualizowano zakładkę "WYSTAWY".

2011

Od 1 stycznia 2011 roku informacje o szczeniętach do sprzedaży, które były nadsyłane przez oddziały nie będą już publikowane na łamach kwartalnika PIES. Będzie natomiast, tak jak dotychczas, możliwość publikowania tych informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego, w zakładce SZCZENIĘTA. Prosimy w tej sprawie pisać na biuro@zkwp.bedzin.pl